Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Współpracujemy w zakresie branż gospodarki, w których Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania (m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności).

EN